ชื่อ :   ธวัชชัย ป้องศรี
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   peterthawatchai@yahoo.com
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - น.บ. (นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ร.บ. (เกียรตินิยมอับดับ 1 เหรียญทอง) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
  ความสนใจพิเศษ : - ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
  - การเมืองภาคประชาชน
    - สันติศึกษา
    - เศรษฐกิจการเมืองและมาร์กซิสม์
       
    ผลงานต่างๆ :