ชื่อ :   ผศ.ศุทธิกานต์ มีจั่น
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   suthikarnmeechan@gmail.com
     
  ระดับการศึกษา : - Ph.D. Candidate in Political Science, University of Canterbury,
New Zealand วิทยานิพนธ์เรื่อง “Power and Local Networks in Northeast
Thailand after the 2006 Military Coup”
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “วุฒิสภากับรัฐบาล : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540”
      รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ :    
  -

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง, การเมืองท้องถิ่น

    - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยและสปป.ลาว
    ผลงานต่างๆ :    
         
         
    ดาวน์โหลดประวัติ   > ดาวน์โหลด <