ชื่อ :   รศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
     
  ตำแหน่ง :   รองศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   alongkorn.a@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :