ชื่อ :   ดร.วนิดา พรมหล้า
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   wanida.ph@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - Doctor of Philosophy Environmental Law, University of New England, Australia
    - น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ : - กฏหมายสิ่งแวดล้อม
  - กฎหมายภาษีอากร
    - สิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม
    ผลงานต่างๆ :