ชื่อ :   หนึ่งนยา ไหลงาม
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - ศศ.ม. (สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รป.บ. (รัฐประศษสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ : -  
  -  
    -  
    ผลงานต่างๆ :