การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการและมาตรการป้องกันการทุจริต
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
   

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยการเมืองการปครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4375 4317
        - ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.copag.msu.ac.th/th/
        - ร้องเรียนผ่านทาง Facebook fanpage : วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.facebook.com/copag.msu.ac.th
     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

         
   

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต/ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        - การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
      การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
        - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
         
   

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

        - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากทุจริต