รายชื่อคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
Lecturer in of Political Science (Politics and Government)
                 
AA   AA  
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
Mr.Thawatchai Pongsri
ผศ.ศุทธิกานต์  มีจั่น
Asst. Prof. Suthikarn Meechan
                 
     
ผศ.วรวุฒิ  จำลองนาค
Asst. Prof. Worrawoot Jumlongnark
ผศ.ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง
Asst. Prof. Dr.Alongkorn Akkasaeng
ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ
Asst. Prof. Dr. Vinai Poncharoen
                 
     
อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล
Miss.Jitraporn Somyanontanakul
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst.Dr.Nattakant Akarapongpisak
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
Mr.Prin Tepnarin
                 
     
อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Miss.Tipsuda Yanapirat
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman
อาจารย์ศราวุฒิ วิสาพรม
Mr.Sarawudhi Wisaprom
                 
         
  ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
Khorapin Phuaphansawat
     
                 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
Lecturer in Political Science  (Public Administration)
                 
     
ผศ.จีรศักดิ์  โพกาวิน
Asst. Prof. Jeerasak Pokawin
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์
Asst. Prof. Dr.Piyapong Boossabong
รศ.ดร. สิทธิชัย  ตันศรีสกุล
Assoc. Prof. Dr. Sittichai Thansriskul
                 
     
รศ.ดร. ประโยชน์  ส่งกลิ่น
Assoc. Prof. Dr. Prayote Songklin
อาจารย์จีรวัฒน์ เจริญสุข
Mr.Cheerawat Charoensuk

(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai
                 
     
ผ.ศ.คะนอง พิลุน
Asst. Prof. Kanong Pilun
อาจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
Mr.Sunthonchai Chopyot
อาจารย์จิตรลดา ไชยะ
Miss.Chitralada Chaiya
(ลาศึกษาต่อ)
                 
     
  อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Mr.Wachirawat Ariyasirichot
อาจารย์ปิยธิดา โคกโพธิ์
Miss.Piyathida Kogpho
  ดร.พบสุข ช่ำชอง
Dr. Pobsook Chamchong
                 
         
  อาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
Mr.Prasongchai Setthasuravich
     
                 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Lecturer in Political Science  (International Relation)
                 
     
ดร.คู่บุญ  จารุมณี
Dr.Kuboon Charumanee
Mr.Matthew Forrest Taylor ผศ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ
Asst. Prof. Dr.Sanyarat Meesuwan
                 
     
ผศ.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
Asst. Prof.Suchittra Ritsakulchai
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์โอม ฉัตรนนท์
Mr.Ome Chattranond

(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์นิลุบล ไพเราะ
Miss.Nilubol Pairoh
(ลาศึกษาต่อ)
                 
           
     
                 
วิชาเอกสิทธิมนุษยชนศึกษา
Lecturer in Arts (Human Rights Studies)
                 
     
ผศ.เฉลิมเกียรติ  ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
Miss.Sopit Cheevapanich
ดร.วนิดา พรมหล้า
Dr.Wanida Phomlha
                 
       
อาจารย์สิรกุล สุวินทวงศ์
Miss.Sirakul Suwinthawong
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
Miss.Nuengnaya Laingam