เมนูหลัก > บุคลากรสายวิชาการ

 
 
    รายชื่อคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
Lecturer in of Political Science (Politics and Government)
                 
AA   A  
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
Asst.Prof. Cherngcharn Chongsomchai
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
Mr.Thawatchai Pongsri
ผศ.ศุทธิกานต์  มีจั่น
Asst.Prof. Suthikarn Meechan
(ลาศึกษาต่อ)
                 
     
ผศ.วรวุฒิ  จำลองนาค
Asst.Prof. Worrawoot Jumlongnark
ผศ.ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง
Asst.Prof.Dr.Alongkorn Akkasaeng
ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ
Asst. Prof.Dr.Vinai Poncharoen
                 
     
อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล
Ms.Jitraporn Somyanontanakul
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst. Prof.
Dr.Nattakant Akarapongpisak
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
Mr.Prin Tepnarin
(ลาศึกษาต่อ)
                 
     
อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Ms.Tipsuda Yanapirat
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Ms.Jintana Muangman
อาจารย์ศราวุฒิ วิสาพรม
Mr.Sarawudhi Wisaprom
                 
                 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
Lecturer in Political Science  (Public Administration)
                 
     
ผศ.ดร.จีรศักดิ์  โพกาวิน
Asst.Prof.Dr.Jeerasak Pokawin
รศ.ดร. ประโยชน์  ส่งกลิ่น
Assoc.Prof.
Dr.Prayote Songklin
อาจารย์กันตา วิลาชัย
Ms.Kanta Vilachai
                 
     
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
Asst.Prof.Sunthonchai Chopyot
อาจารย์จีรวัฒน์ เจริญสุข
Mr.Cheerawat Charoensuk

ผศ.คะนอง พิลุน
Asst.Prof.Kanong Pilun
                 
     
ดร.สุกรี นาคแย้ม
Dr.Sukree Nakyam
ผศ.จิตรลดา ไชยะ
Asst.Prof.Chitralada Chaiya
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Mr.Wachirawat Ariyasirichot
                 
     
  ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
Dr.Chinnawat Chueasraku
อาจารย์ปิยธิดา โคกโพธิ์
Ms.Piyathida Kogpho
(ลาศึกษาต่อ)
  อาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
Mr.Prasongchai Setthasuravich
(ลาศึกษาต่อ)
                 
                 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Lecturer in Political Science  (International Relation)
                 
     
ดร.คู่บุญ  จารุมณี
Dr.Kuboon Charumanee
Mr.Matthew Forrest Taylor ผศ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Sanyarat Meesuwan
                 
     
ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
Asst. Prof.Dr.Suchittra Ritsakulchai
ดร.โอม ฉัตรนนท์
Dr.Ome Chattranond

ดร.นิลุบล ไพเราะ
Dr.Nilubol Pairoh
                 
           
     
                 
วิชาเอกสิทธิมนุษยชนศึกษา
Lecturer in Arts (Human Rights Studies)
                 
     
ผศ.เฉลิมเกียรติ  ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
Ms.Sopit Cheevapanich
(ลาศึกษาต่อ)
ดร.วนิดา พรมหล้า
Dr.Wanida Phomlha
                 
       
ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์
Dr.Sirakul Suwinthawong.
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
Ms.Nuengnaya Laingam