เมนูหลัก > บุคลากรสายวิชาการ

 
 
    รายชื่อคณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
Lecturer in of Political Science (Politics and Government)
                 
AA   A  
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย
Asst.Prof. Cherngcharn Chongsomchai
อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
Mr.Thawatchai Pongsri
ผศ.ศุทธิกานต์  มีจั่น
Asst.Prof. Suthikarn Meechan
                 
     
ผศ.วรวุฒิ  จำลองนาค
Asst.Prof. Worrawoot Jumlongnark
ผศ.ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง
Asst.Prof.Alongkorn Akkasaeng,Ph.D.
ผศ.ดร.วินัย  ผลเจริญ
Asst. Prof.Vinai Poncharoen,Ph.D.
                 
     
อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล
Miss.Jitraporn Somyanontanakul
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
Asst. Prof.Nattakant Akarapongpisak,Ph.D.
อาจารย์ปฤณ เทพนรินทร์
Mr.Prin Tepnarin
                 
     
อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
Miss.Tipsuda Yanapirat
อาจารย์จินตนา เมืองแมน
Miss.Jintana Muangman
อาจารย์ศราวุฒิ วิสาพรม
Mr.Sarawudhi Wisaprom
                 
         
  ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
Khorapin Phuaphansawat,Ph.D.
     
                 
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
Lecturer in Political Science  (Public Administration)
                 
     
ผศ.จีรศักดิ์  โพกาวิน
Asst. Prof.Jeerasak Pokawin
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์
Asst.Prof.Piyapong Boossabong
รศ.ดร. สิทธิชัย  ตันศรีสกุล
Assoc.Prof.Sittichai Thansriskul,Ph.D.
                 
     
รศ.ดร. ประโยชน์  ส่งกลิ่น
Assoc.Prof.Prayote Songklin,Ph.D.
อาจารย์จีรวัฒน์ เจริญสุข
Mr.Cheerawat Charoensuk

อาจารย์กันตา วิลาชัย
Miss.Kanta Vilachai
                 
     
ผศ.คะนอง พิลุน
Asst.Prof.Kanong Pilun
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
Asst.Prof.Sunthonchai Chopyot
ผศ.จิตรลดา ไชยะ
Asst.Prof.Chitralada Chaiya
(ลาศึกษาต่อ)
                 
     
  อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
Mr.Wachirawat Ariyasirichot
อาจารย์ปิยธิดา โคกโพธิ์
Miss.Piyathida Kogpho
(ลาศึกษาต่อ)
  ดร.พบสุข ช่ำชอง
Pobsook Chamchong,Ph.D.
                 
         
  อาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
Mr.Prasongchai Setthasuravich
     
                 
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Lecturer in Political Science  (International Relation)
                 
     
ดร.คู่บุญ  จารุมณี
Kuboon Charumanee,Ph.D.
Mr.Matthew Forrest Taylor ผศ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ
Asst.Prof.Sanyarat Meesuwan,Ph.D.
                 
     
ผศ.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
Asst. Prof.Suchittra Ritsakulchai
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์โอม ฉัตรนนท์
Mr.Ome Chattranond

(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์นิลุบล ไพเราะ
Miss.Nilubol Pairoh
(ลาศึกษาต่อ)
                 
           
     
                 
วิชาเอกสิทธิมนุษยชนศึกษา
Lecturer in Arts (Human Rights Studies)
                 
     
ผศ.เฉลิมเกียรติ  ภาระเวช
Asst. Prof.Chalermkiat Parawech
อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์
Miss.Sopit Cheevapanich
(ลาศึกษาต่อ)
ดร.วนิดา พรมหล้า
Wanida Phomlha
,Ph.D.
                 
       
อาจารย์สิรกุล สุวินทวงศ์
Miss.Sirakul Suwinthawong
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์หนึ่งนยา ไหลงาม
Miss.Nuengnaya Laingam