เมนูหลัก > บุคลากรสายสนับสนุน

 
 
สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
 
  นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs.Nongluk Phummuang

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทร : 3716
 
 
         
งานแผน วิจัยและประกันคุณภาพ
         
นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง
Miss.Premkamol Malaipuang

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3741
  นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
Miss.Pannee Kaewbunrueng

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3741
         
งานบริหารและธุรการ
         
นางสาวสุดารัตน์ โยธาวงศ์
Miss.Sudarat Yothawong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
  นางสาวธราภร อนุเวช
Miss.Tharaporn Anuwet

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 3714
         
         
         
งานวิชาการ (ปริญญาตรี)
         
นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
Mrs.Wilaiwan Ruangsuwan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3740
  นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
Miss.Katesaraporn Klungsaeng

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 3740
         
นางสาวจารุณี มาพร
Miss.Jarunee Maporn

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขานุการคณบดี)
เบอร์โทร : 3746
  นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์
Mr.Techin Seehalit

ตำแหน่ง : พนักงานอัดสำเนา
เบอร์โทร : 3708
         
งานบัณฑิตศึกษา
         
นางสาววรินทร รัชโพธิ์
Miss.Varintron Rudchapo

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3713
  นายไชยมนู กุนอก
Mr.Chaimanoo Kunok

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 3740
         
งานการเงินและบัญชี
         
นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
Mr.Kiattikun Ruangsuwan

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3756
  นางสาวนภาพร อุดมลาภ
Miss.Naphaporn Oudomlap

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3755
         
นายธีรพงษ์ ทองอ้วน
Mr.Teerapong Thonguan

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 3755
     
         
งานพัสดุ
         
นางสุธิดารัตน์ ชาวชายโขง
Mrs.Suthidarat Chaochaikong

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3749
  นางสาวจุไลรัตน์ ผดุงกิจ
Miss.Jurairat Phadungkit

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3755
         
นายภานุมาศ ชาติประเสริฐ
Mr.Panumart Chatprasert

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 3755
  นายสมจิตร สารมาคม
Mr.Somjit Saramakom

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 3708
         
นายหนูกัน สุ่มมาตย์
Mr.Nugan Summath

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 3708
  นายสวาท ผางไธสง
Mr.Sawart Pangthaisong

ตำแหน่ง : คนงาน
เบอร์โทร : 3706
         
นางราตรี พาผล
Mrs.Ratree Paphol

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์โทร : 3746
     
         
งานบุคคล
         
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
Miss.Usani Suppanpho

ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3744
     
         
งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์
         
นายภัทรกวี กันทรมงคล
Mr.Phattrarakawee Kuntaramongkol

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3750
  นางสาวจันทร์สุดา การดี
Miss.Junsuda Karndee

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3750
         
นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
Mr.Worachat Rungwiriyawaich

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3751
     
         
งานห้องสมุด
         
นางสาวพมลพร ทองโรจน์
Miss.Pamonporn Thongroach

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3702
 

นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
Miss Papada Rattanatrakul

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3702

         
งานพัฒนานิสิต
         
นายมารุต บุบผามาลา
Mr.Marut Bubphamala

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
  ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
Teerawat Jibjun, Ac.Sub.Lt

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 3714
         
งานวารสารการเมืองการปกครอง
         
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
Kawin Pimjanna, Ac.Sub.Lt

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3708
  นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
Mr.Worachat Rungwiriyawaich

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3751
         
งานวิจัย
         
นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา
Miss.Chirawan Bunkhampha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3744
     
         
งานบริการวิชาการ
         
สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
Nuntanop Khempet,Sgt

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 3733