เมนูหลัก > บุคลากรสายสนับสนุน

 
 
สำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
 
  นางนงลักษณ์ พุ่มม่วง
Mrs. Nongluk Phummuang 

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ชำนาญการพิเศษ)
เบอร์โทร : 3716
 
 
         
งานแผน วิจัยและประกันคุณภาพ
         
นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง
Ms.Premkamol Malaipuang

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3741
  นางสาวพรรณี แก้วบุญเรือง
Ms.Pannee Kaewbunrueng

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3741
         
งานบริหารและธุรการ
         
นางสาวสุดารัตน์ โยธาวงศ์
Ms.Sudarat Yothawong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
  นางสาวธราภร อนุเวช
Ms.Tharaporn Anuwet

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
         
         
         
งานวิชาการ (ปริญญาตรี)
         
นางวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
Mrs.Wilaiwan Ruangsuwan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3740
  นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
Ms. Ketsaraporn Klungsaeng

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 3740
         
นางสาวจารุณี มาพร
Ms.Jarunee Maporn

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขานุการคณบดี)
เบอร์โทร : 3746
  นายศักดา ดุระยับ
Mr.Sakda Durayap

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 3740
         
นายทรงศักดิ์ เนื่องไชยยศ
Mr.Songsak Nuengchaiyod 

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์โทร : 3708
     
         
งานบัณฑิตศึกษา
         
นางสาววรินทร รัชโพธิ์
Ms.Varintron Rudchapo
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3713
  นายไชยมนู กุนอก
Mr.Chaimanoo Kunok

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 3740
         
งานการเงินและบัญชี
         
นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
Mr.Kiattikun Ruangsuwan

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3756
  นางสาวนภาพร อุดมลาภ
Ms.Naphaphorn Oudomlap

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3755
         
งานพัสดุ
         
นางสุธิดารัตน์ ชาวชายโขง
Mrs.Suthidarat Chaochaikong

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3749
  นางสาวจุไลรัตน์ ผดุงกิจ
Ms.Julairat Phadungkit 

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3755
         
นายภานุมาศ ชาติประเสริฐ
Mr.Panumat Chatprasoet

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทร : 3755
  นายหนูกัน สุ่มมาตย์
Mr.Nugan Summath

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 3708
         
นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์
Mr.Techin Seehalit 

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 3708
  นายสวาท ผางไธสง
Mr.Sawart Pangthaisong

ตำแหน่ง : คนงาน
เบอร์โทร : 3706
         
นางราตรี พาผล
Mrs.Ratree Paphol

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
เบอร์โทร : 3746
     
         
งานบุคคล
         
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
Ms.Usani Suppanpho

ตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3744
  นายธีรพงษ์ ทองอ้วน
Mr.Teerapong Thonguan

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3755
         
งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์
         
นายภัทรกวี กันทรมงคล
Mr.Phattharakawee Kuntaramongkhol

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3750
  นางสาวจันทร์สุดา การดี
Ms.Junsuda Karndee

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3750
         
นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
Mr.Worachat Rungwiriyawaich

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3751
     
         
งานห้องสมุด
         
นางสาวพมลพร ทองโรจน์
Ms.Pamonporn Thongroach

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3702
 

นางสาวปภาดา รัตนตระกูล
Ms.Papada Rattanatrakul

ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3702

         
งานพัฒนานิสิต
         
นายมารุต บุบผามาลา
Mr.Marut Bubphamala

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
  ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
Teerawat Jibjun, Ac.Sub.Lt

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 3714
         
งานวารสารการเมืองการปกครอง
         
ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
Kawin Pimjanna, Ac.Sub.Lt

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3708
  นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
Mr.Worachat Rungwiriyawaich

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3751
         
งานวิจัย
         
นางสาวจีราวรรณ บุญคำภา
Ms.Chirawan Bunkhampha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (งานวิเทศฯ ชั่วคราว)
เบอร์โทร : 3744
     
         
งานบริการวิชาการ
         
นางสาวธราภร อนุเวช
Ms.Tharaporn Anuwet

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 3714
  สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
Nuntanop Khempet,Sgt

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 3733