แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558
     
  1.ด้านการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต (COPAG English Club)
     
  2.ด้านการวิจัย : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย โดยการสนับสนุนให้นำเสนอผลงานวิจัย ในระดับนานาชาติและในต่างประเทศ