เมนูหลัก > แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

 
 
    แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559
     
  1.ด้านการจัดการเรียนการสอน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต (COPAG English Club)
     
  2.ด้านการวิจัย : การสนับสนุนการเขียนผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ