เมนูหลัก > COPAG HONORED

 
 
    COPAG HONORED
       
 

 

   
นาย พุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 
- สำเร็จการศึกษา  23 มีนาคม 2550
สาขาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
   

เกียรติประวัติ
๘.๑)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน ในการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๑๗๙ ประจำปี ๒๕๕๒
๘.๒)  เป็นวิทยากรการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบันและกิจกรรม ๑ เยาวชน ๑
กิจกรรมตามรอยพ่อ  ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๘.๓)  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต  เทิดไท้องค์ราชา รุ่นที่ ๔ , ๘ , ๙, ๑๐  อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี ๒๕๕๕
๘.๔)  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ต้านภัยยาเสพติด  อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
๘.๕)  ได้รับประกาศชมเชยของจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด อำเภอยางตลาด  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕
๘.๖)  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-ray เชิงรุก ๙๐ วัน 
พื้นที่เป้าหมายบ้านโคกศรี  ต.อุ่มเม่า  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕ 
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
๘.๗)  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ เลขานุการ “โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  คืนคนดีสู่สังคม” อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์  รุ่นที่ ๑ – ๒” ของ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค๔  ประจำปี ๒๕๕๗
๘.๘)  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (ปลัดอำเภอดีเด่น) ของจังหวัดกาฬสินธุ์   
ประจำปี ๒๕๕๗
๘.๙)  ได้รับรางวัล “ ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ปลัดอำเภอดีเด่น(รางวัลชมเชย) ประจำปี ๒๕๕๗ ”จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

   
       
   
COPAG HONORED LIST
  - นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
  - นาย พุทธภูมิ นาชัยเริ่ม
  - รศ. สีดา สอนศรี
  - นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์
  - นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ