เมนูหลัก > งานหลักสูตร

 
 
    งานหลักสูตร
     
    เอกสารงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  (สำหรับอาจารย์)
    แบบฟอร์ม  มคอ.3  และ  มคอ. 5  และ  Curriculum Mapping หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 

Curriculum Mapping -ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

มคอ.3-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563

 

มคอ.5-ร.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ปรับปรุงวันที่  16 มิถุนายน  2563

 

TQF 3 Course Syllabus

 

TQF 5 Course Report