เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
การประกวดหนังสั้น ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประกวดภาพถ่าย ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
โครงการ วิทยาลัยการเมืองฯร่วมใจบริจาคโลหิต
โครงการสมาธิเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่2
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
COPAG ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
COPAG ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
นิสิต บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ครบรอบ ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง “รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
พิธีเปิดห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ และห้องจำลอง ดาวเรือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560
COPAG อบรมการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์ผ่านโปรแกรม iThesis
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับอุดมศึกษา
COPAG ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
COPAG บายศรีน้องใหม่ และพิธีปิดประชุมเชียร์
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา)
โครงการเสวนาความรู้ "ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ"
ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
COPAG รับน้องประชุมเชียร์ 2560
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
COPAG จัดโครงการ “รับน้องอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิ”
COPAG สรุปโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปี 2560
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)  
COPAG ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มมส ประจำปี 2560
COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการ “Wonderland of Justice : ชีวิต คุณค่า และราคา”
โครงการ KM การวิจัย การเขียนและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ COPAG
COPAG สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2560
COPAG สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560
COPAG : ร่วมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการอบรมการวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต"
COPAG : จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
COPAG : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 3/2559
COPAG จัดงาน “ฮักแพง เบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง” ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560
COPAG จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”  
COPAG จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการบริการจัดการวันฮูปแต้ม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปี 2560
COPAG บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
COPAG จัดโครงการเสวนาอนาคตสังคมไทยในวาทกรรมการปฏิรูป “การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม”
COPAG ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2560
COPAG จัดงานเสวนา “กระบวนทัศน์และกรณีศึกษาของนโยบายสาธารณะ แนวปรึกษาหารือ”
COPAG สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
COPAG SPECIAL TALK SERIES No.8 “โครงการสัมมนาอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน จัดประชุมย่อยชาวบ้านดงบัง เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ผอ.สำนักวิทยบริการ มมส แสดงความยินดีแก่คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามเรียง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
COPAG รณรงค์ประหยัดพลังงานในสำนักงานฯ
อธิการบดี มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต
COPAG เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
COPAG เข้าร่วมโครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบบุคลากร ระยะที่ 1
มองการพัฒนา COPAG ผ่านรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
พิธีรับส่งมอบงานคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
COPAG จัดการบรรยายพิเศษ (COPAG SPECIAL TALK SERIES No.7) "ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย-ยุโรป การประชุมอาเซม" และโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 
COPAG จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิจัยและศึกษาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมหลังเปิดประชาคมอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา
COPAG จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
COPAG จัดกิจกรรมสิงห์บริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
COPAG จัดกิจกรรมค่ายลูกสิงห์ทำประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 7
COPAG ร่วมงานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
COPAG สอบสัมภาษณ์โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
COPAG สรุปโครงการ English Club by Teacher Matthew รุ่นที่ 1
ประกาศแนวปฏิบัติในการแต่งกายและการจัดทำเสื้อหรือเครื่องแบบของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รศ.สีดา สอนศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายแดะ ผลเจริญ  
COPAG ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่จริง
COPAG จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสรีมวลชลเพื่อสังคม จัดโครงการค่ายสิทธิมนุษยชน “ฅน”: โรบอต แมชชีน เคารพเขาเท่ากับเคารพเรา
COPAG จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรมฮูปแต้มมหาสารคาม ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2
COPAG รับโล่รางวัลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
COPAG มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COPAG : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ
COPAG : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
COPAG : วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี มมส 2559 และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข)
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต ร่วมเสวนาทางวิชาการ COPAG Seminar Series ครั้งที่ 4 "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 : ผลกระทบต่อประเทศไทย"
COPAG จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2558
COPAG จัดโครงการ “การเมืองสิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม”
สิงห์ COPAG คืนถิ่นครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มอบของที่ระลึกขอบคุณชาวชุมชนบ่อแก-บ่อทอง
COPAG เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
COPAG จัดโครงการ English Club by Teacher Matthew 
COPAG รับโล่รางวัลการประกวดผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12
COPAG จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) “การสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”
งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG เตรียมความพร้อมทางวิชาการ “แนะแนวเส้นทางการรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ” ครั้งที่ 3
COPAG จัดโครงการผู้นำศิษย์เก่าแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ
COPAG จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
บรรยายพิเศษ COPAG Special Talk Series เรื่อง "การปฏิรูปการเมืองใหม่กับค่านิยมของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลง" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
นิสิต COPAG คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2016 
COPAG จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 13 ปี
COPAG จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา
COPAG RESHY BOY&GIRL 2016
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สิงห์น้ำตาล 14
COPAG ร่วมกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต”
COPAG รับน้องประชุมเชียร์ 2559
COPAG รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อยจากสำนักตรวจสอบภายใน 2559
การประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2559
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2529
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สานสายใยผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2558
COPAG ร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ASEAN MOBILITY PROGRAM FOR COPAG STUDENTS โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ UP (University of the Philippines)
COPAG จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
COPAG จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต”
พิธีมอบเงินจากป่าผ้าระดมทุน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด  และกิจกรรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์ ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559  “โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า บ้านเขวาโคก – เขวาพัฒนา อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด”
COPAG จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) “Green Office สำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล” 
COPAG รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ ประชุมคณะกรรมการกลางทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปี 2559 “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจผ่าน “ฮูปแต้มสารคาม” ระยะปลายน้ำ
COPAG จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ (ติวสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ.) ครั้งที่ 2
COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการค่ายยุวชนพลเมือง “เดโมคราเทีย : ปลูกต้นกล้ารักษาอย่างยั่งยืน”
COPAG สอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG สอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559
 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4   
องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารดน้ำขอพร รศ.สีดา สอนศรี เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
COPAG ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับคณะ/หน่วยงาน
รศ.สีดา สอนศรี คณบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดนัดจิตอาสา ในรายวิชาหนึ่งหลักสูตรฯ ภายใต้ชื่องาน “รัฐศาสตร์สร้างคน พัฒนาชุมชนสร้างชาติ”
COPAG ร่วมใจบริจาคโลหิต “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”
COPAG จัดโครงการ “การเมือง สิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม”
COPAG สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559
COPAG จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์
COPAG เชิญชวนนิสิต ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปี 2559
COPAG รศ.สีดา สอนศรี คณบดีฯ แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในกีฬาราชพฤกษ์เกมส์
COPAG ทอดผ้าป่า โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง COPAG "ทอดผ้าป่าสร้างความดีสู่ชุมชน"
COPAG ต้อนรับ Mr. Inthavong KHODPANGNA Deputy Director of Nappace office และคณะ
COPAG หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “โครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า”
COPAG ซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ประจำปีการศึกษา 2557-2558
COPAG ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่จริง
COPAG จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
COPAG เปิดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม นำเศรษฐกิจผ่าน “ฮูปแต้มสารคาม”
COPAG เปิดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2559
COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มรภ.ศรีสะเกษ
COPAG ตามรอยพระอริยะธรรมสัญจร ครั้งที่ 1
COPAG จัดโครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
COPAG สอบคัดเลือกนิสิต Outbound (ASEAN Mobility Program for COPAG Students)
COPAG เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติทางวิชาการสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
COPAG สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG จัดอบรมภาษาอังกฤษ MSU English Exit-Exam
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
COPAG ร่วมสืบสานงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 “สิงห์ในศตวรรษที่ 21”
COPAG จัดโครงการ “มอบของเล่นมือสองแด่น้องในชนบท”
COPAG จัดโครงการ COPAG Special Talk Series: Research Methodology and how to write the Research article (การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการเขียนบทความวิจัย)
COPAG จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตตาม MOU (Student Mobility Program: Inbound Students)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 จากคณบดีคณะนิติศาสตร์
COPAG ร่วมทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบริจาคโลหิต
COPAG  จัดโครงการบรรยายพิเศษ “กฎหมายทรัพยากรธรรมชชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น”
COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
COPAG เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
COPAG เข้าร่วมโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
COPAG จัดโครงการ ค่ายต้นกล้าแห่งสันติ “สันติภาพ: ย่างก้าวและเป้าหมายสู่สังคมอารยะ”
วิทยาลัยการเมืองฯ จัดงาน “ตลาดนัดโครงการ 1/2558”
วิทยาลัยการเมืองฯ ชนะเลิศการประกวดขบวนรถแห่บุปผชาติ งานประเภณีลอยกระทง มมส ประจำปี 2558
COPAG ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชุนเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการ
COPAG ต้อนรับ  Assoc. Prof. Viengvilay Thiengchanhxay. Dean, Faculty of Law and Political Sciences, National University of Laos.
รศ.สีดา สอนครี รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในการสัมมนา International Seminar “The Competitiveness of Businees Sector, Bureucracy and Education in ASEAN Economic Community”
COPAG รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
COPAG รับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
COPAG ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
ประชุมวิชาการรัฐศาศตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน COPAG CUP ครั้งที่ 1
COPAG ร่วมแห่ต้นดอกผึ้งถวายวัดในชุมชนท่าขอนยาง เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558
COPAG ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบริจาคโลหิต
รศ.สีดา สอนศรี รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์กับประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2557
สิงห์ COPAG คืนถิ่น ครบรอบ ๑๒ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
COPAG ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวด MSU_Knowledge Awards 2015”
วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการ COPAG Special Talk Series No.5 ทางออกของประเทศไทยฯ
COPAG จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนเปิดตลาดอาหารปลอดภัยสานสายใยครอบครัว “มหกรรมหมอลำอีสาน ตลาดอาหารชีววิถี 150 ปี มหาสารคาม”ภายใต้โครงการ “โรงเรียนชีววิถีอีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภัยสานสายใยครอบครัว”
COPAG ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา 2558
COPAG จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดหมอลำธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์”
วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดหมอลำธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์”
COPAG เข้าร่วมโครงการ “วินัยนิสิตพบน้อง 2558”
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2557
COPAG จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”
COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2558
COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
COPAG จัดงาน “บายศรีน้องใหม่ วันพิสูจน์รุ่น สิงห์น้ำตาล 13 และปิดประชุมเชียร์อย่างเป็นทางการ”
COPAG ประชุมเชียร์น้องใหม่ ประจำปี 2558 วันที่สาม
COPAG ประชุมเชียร์น้องใหม่ ประจำปี 2558 วันที่สอง
COPAG ประชุมเชียร์น้องใหม่ ประจำปี 2558 วันแรก
COPAG ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  
COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สานสายใยผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
สาส์นจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2558
กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับ COPAG จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างสังคม “สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนในสังคมไทยสมัยใหม่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น”
กลุ่มเสรีมวลชลเพื่อสังคม ร่วมกับ COPAG จัดโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างสังคม “กฎหมายกับการคุ้มครองประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์”