เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
COPAG จัดเสวนาการ “การเลือกตั้งท้องถิ่นกับอนาคตท้องถิ่นอีสาน”
กลุ่มคณะสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หารือแนวทางจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และให้บุคลากรฯ WFH ฉบับที่5
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักของตนเอง (Work from home) ฉบับที่ 17
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฉบับที่ 15)
ผศ.ดร.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร อาจารย์ดีเด่นดีเด่น มมส ประจำปี 63
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้่อโรค COVID-19 และการจัดการเรียนการสอนแบบอนนไลน์ (ฉบับที่14)
วิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มมส
เชิญชวนทุกท่านร่วมใจต้าน COVID-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
เทศบาลตำบลหัวนาเข้าหารือขอความร่วมมือทางวิชาการว่า
COPAG เข้าร่วมโครงการ “กองวิจัยฯ พบหน่วยงาน”
ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG BOOKFAIR ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
โครงการสัมมนาเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำกับทางออกของสังคมไทย”
การเสวนา เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำกับทางออกของสังคมไทย”
นิสิตวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 52 ปี มมส
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 52 ปี
COPAG Open House 2020 วันที่สอง นักเรียนร่วมงานคึกคัก
COPAG จัดเวทีสาธารณะ "มหาสารคาม Forum ปัญญาสาธารณะ ปี 2563" ผู้สมัครนายก อบจ.มหาสารคามจะมีนโยบายรับใช้ประชาชนชาวมหาสารคามอย่างไร ?
COPAG Open House 2020
พิธีถวายปริญญาบัตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) แด่พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล) (ธ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) และหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง 2565)
US Election 2020 and Its Implications for Thailand
การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 3/2563
โครงการพลเมืองเสรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกและสังคมที่เป็นธรรม ตอน
ค่าย COPAG : เยาวชนอีสานสู่รากฐานของสังคม  
แถลงการณ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากอธิการบดี มมส
โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2563
โครงการสัมมนารัฐสวัสดิการ
บรรยายทางวิชาการ "ตุลาการกลับตาลปัตร"
โครงการการจัดการและการเรียนรู้ป่าชุมชน
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล
COPAG เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ (ติวสอบ ก.พ. ภาค ก.)
โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563 องค์กรแห่งความสุข : สนุกกับงาน สำราญกับออฟฟิต”
COPAG ศึกษาดูงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
COPAG จัดบรรยายพิเศษ "เศรษฐศาสตร์การเมืองและการเมือง"
นิสิต COPAG จัดค่ายเครือข่ายใยแมงมุมคนรุ่นใหม่เพื่อสิทธิมนุษยชนฯ
โครงการ KM การจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท
สิ่งแวดล้อมดีที่ COPAG
บทบาทของสถาบันการศึกษาจังหวัดมหาสารคามต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ”
COPAG QUIZ 2020
COPAG จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "โทษประหารชีวิต: ข้อถกเถียงเชิงแนวคิดและความเป็นจริงของความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน"
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “ว่าที่สิงห์น้ำตาล 17” แบบ New Normal
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2563
นักวิชาการสาธารณสุข ประเมินการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วิทยาลัยฯ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
COPAG จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการสื่อสารองค์กร”
COPAG ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 1/2563
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 "
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2563
มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
ห้องเรียนป่าชุมชน (Social Lab)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีสานในสายธารการเปลี่ยนแปลง “นโยบายใหม่ทุนวิจัยไทยกับโจทย์การวิจัยใหม่เรื่องการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น”
COPAG ลดความเสี่ยงอัคคีภัย
คณบดีวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เตรียมความพร้อมจัดงานโครงการสัปดาห์หนังสือการเมือง (COPAG BOOKFAIR)
การบรรยายพิเศษ “การปรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในบริบทสากล”
วิทยาลัยฯ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ประเพณีบุญผะเหวด มมส 2563
วิทยาลัยฯ ร่วมขบวนแห่พระอุปคุต ในงาน ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดฯ
COPAG English Camp 2020
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
โครงการ Active Intellectual กับการรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายแว่นตา : มายาคติของความรุนแรงสู่การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กระบวนทัศน์แห่งการไม่ใช้ความรุนแรง”
ถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงการจัดเตรียมคำของบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสถานการณ์ของรัฐสภาไทยในปัจจุบัน” ภายใต้โครงการรัฐสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาไทย
วิทยาลัยการเมืองฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ (MOU) กับ อบจ.มหาสารคาม
สิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ครั้งที่ 2
อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง I-New Gen Award 2020 
COPAG จับมือ MBS คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 I-New Gen Award 2020
วารสารการเมืองการปกครอง (Journal of Politics and Governance) ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารการเมืองการปกครอง ฉบับพิเศษ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตรวจสอบและวางแผนการป้องกันอัคคีภัย
โครงการสัมมนาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์
โฟกัสกรุ๊ป “การรับรู้ ความคาดหวังของประชาชนต่อกองทุนพัฒนาสื่อฯ”
วารสารการเมืองการปกครองได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1
สัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่1
คณบดีวิทยาลัยการเมืองฯ สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหารหน่วยงานภายใน มมส
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562
พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชน์นามพระพุทธมหาสารธรรมประสิทธิ์
บุคลากรและศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 51 ปี มมส
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเมืองการปกครองไทย”
COPAG ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต มหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562
วิทยาลัยฯ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขา IR ศึกษาดูงานประเด็นข้ามชาติไทย-ลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พิธีเททองหล่อพระพุทธสารธรรมประสิทธิ์ พระประธานวิทยาลัยการเมืองฯ
การอนุรักษ์หมอลำสินไซ ผ่านรายการไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร2
โครงการ Active Intellectual การรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายไกลแค่ไหนคือใกล้ : การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์กับการละเมิดสิทธิ์ทิศทางโลกไซเบอร์”
การประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)
วิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562
นิสิตวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์และปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่น
นิสิตวิทยาลัยฯ เข้ารายงานผลการดำเนินโครงการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสมุนไพรชุมชนสู่อุทยานการเรียนรู้สินไซ แก่ผู้บริหารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ชาววิทยาลัยฯ เพิ่มอานิสงค์ผลบุญ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการ “ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ลาว”
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “ตามรอยพระอริยะ ธรรมสัญจร ครั้งที่ 4”
โครงการบรรยายพิเศษ “การวิจัยเชิงปริมาณกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS”
โครงการพัฒนาทักษะนักรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21: นักรัฐศาสตร์กับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
โครงการสัมมนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสู่สากล “พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์เพื่อประกอบอาชีพและมุ่งสู่สากล”
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ยกนิ้วให้ คนเก่งสิงห์น้ำตาล
โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต : 16 ปี COPAG ความทรงจำดีๆ จากฐานราก สู่การพัฒนาเป็นรากฐานของสังคม”
การบรรยายพิเศษ “อาเซียนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกระแสภูมิภาคาภิวัตน์” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 16 ปี (วันที่ 2)
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 16 ปี (วันที่ 1)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Rule of Law”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะดูงานจาก College of ASEAN Studies, Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การบรรยายสาธารณะเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในภาคอีสาน”
Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิธีเปิดโครงการ “รับน้องร้องเพลงวิทยาลัยฯ 62”
อบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิตฝึกงาน 1/2562
Lesson Learned โครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound) ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยฯ รับการประเมินประกันคุณภาพฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตฯ
วิทยาลัยฯ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาฯ
เหลียวหลังแลหน้า วิชาเอกรัฐประศาสนศาตร์
COPAG Open House
โครงการพลังแห่งความคิดโดยศาสตร์ NLP (Neuro Linguistics Programing)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการก้าวใหม่สู่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การศึกษาเรียนรู้ “พื้นที่” ประชาสังคมและการพัฒนา
การศึกษาเรียนรู้ “พื้นที่” ประชาสังคมและการพัฒนา
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
กิจกรรมเพื่อสังคมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound) ณ Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
COPAG จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
COPAG จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ" (ติวสอบ ก.พ. ภาค ก.)
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2562
วิทยาลัยฯ ร่วมงานประเพณีเครือข่าย “สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
COPAG สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5
ผศ.เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารสายสนับสนุนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มมส หัวข้อ “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานอย่างยั่งยืน”
โครงการ “การจัดการความรู้ในการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม”
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต
การประชุมออกแบบหลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน
COPAG ศึกษาดูงานโรงเรียนปลัดอำเภอ
ร้อยพันปัญญา#3 ตอน วงโสบทเฮียน มาร่วมเขียน Future Isan ว่าด้วยเกษตรพันธสัญญา Bio-Hub การจัดการที่ดินและนโยบายสาธารณะ
คณบดีฯ ให้โอวาทแก่นิสิตเตรียมความพร้อมโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (Outbound)
วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
นิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ในงานมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
นิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบและแนะนำตัวกับคณบดีวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยฯ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
โครงการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน
วิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส
การบรรยายพิเศษ: KhonKaen Smart City by Smart Mayor
โครงการตลาดนัดจิตอาสา ภายใต้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรฯ “รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม ครั้งที่ 3”
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ
โฮม ROOM @ COPAG “COPAG English Camp 2019”
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ “ยุติธรรมเคลื่อนที่” ประจำปี 2562
โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ (MSU English Exit Exam) ปีงบประมาณ 2562 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ครั้งที่ 2”
วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท 2562
ตัวแทนมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) เข้าพบคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมาน สิริมหาสกุลชัย
วิทยาลัยฯ ม่วนซื่นสงกรานต์ สืบสานประเพณี และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2562
วิทยาลัยฯ ทำบุญตักบาตร และร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2562
วิทยาลัยฯ สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2
สอบคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ School of Languages, Literacies and Translation, Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประจำปีการศึกษา 2561
COPAG 3Rs : ReUse, ReCycle and Reconsideration (โครงการคัดแยกขยะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ภายใต้โครงการฝึกงานนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)  
วิทยาลัยฯ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ข้อถกเถียงเรื่องประชาสังคม”
วิทยาลัยการเมืองฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิต ในโอกาสได้รับทุนแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
COPAG คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อกฤษพงษ์ ทองโรจน์
ดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
COPAG 3Rs: ReUse, ReCycle, and Reconsideration
เปิดบ้านวิชาชีพ COPAG
นิสิต IR คว้ารางวัลชนะเลิศ COPAG QUIZ 2019
งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
ค่ายลูกสิงห์ครั้งที่ 9 ภายใต้ 15 ปี COPAG “รัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคมและชุมชน”
ปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล หัวข้อ “พัฒนาการประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดสัมมนาทางวิชาการ "ลัทธิล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน"
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ
COPAG คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประเภทโครงการต่างๆ (ระบบปกติ)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ (System thinking for public policy advocacy)
COPAG เข้ารับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ
COPAG 3Rs
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตฯ ที่ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
“สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561
COPAG คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)
การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2562 “เครือข่ายการสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก ปีที่ 2” ระยะต้นน้ำ
Q Method กับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในประเทศไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับเสด็จเจ้าชายฟุมิฮิโตะ อากิชิโน
COPAG ร่วมกับกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการเสรีชนพลเมืองกับการรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายเพศ กู มึง เราเป็นคน”
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
PO COPAG FAIR #1 (งานวัด PO COPAG)
พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นิสิตวิทยาลัยฯ ที่สอบได้ระดับดีเยี่ยม ในการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถของนิสิตนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU IT/English Exit-Exam) ประจำปี 2561
COPAG ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมบริหาร COPAG 15 ปี แห่งฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม