เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
เปิดบ้านวิชาชีพ COPAG
นิสิต IR คว้ารางวัลชนะเลิศ COPAG QUIZ 2019
งานฮักแพง เบิ่งแงงฮูปแต้มดงบัง และงานบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562
ค่ายลูกสิงห์ครั้งที่ 9 ภายใต้ 15 ปี COPAG “รัฐศาสตร์ฐานรากเพื่อรากฐานของสังคมและชุมชน”
ปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล หัวข้อ “พัฒนาการประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้ง”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดสัมมนาทางวิชาการ "ลัทธิล่าแม่มดในยุคกลางกับสิทธิเสรีภาพในยุคปัจจุบัน"
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ
COPAG คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประเภทโครงการต่างๆ (ระบบปกติ)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การคิดเชิงระบบเพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ (System thinking for public policy advocacy)
COPAG เข้ารับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฯ
COPAG 3Rs
พิธีมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตฯ ที่ได้เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
“สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561
COPAG คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)
การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2562 “เครือข่ายการสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก ปีที่ 2” ระยะต้นน้ำ
Q Method กับการศึกษาทัศนคติทางการเมืองในประเทศไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้ารับเสด็จเจ้าชายฟุมิฮิโตะ อากิชิโน
COPAG ร่วมกับกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการเสรีชนพลเมืองกับการรับใช้สังคมว่าด้วย “ค่ายเพศ กู มึง เราเป็นคน”
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมงานพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
PO COPAG FAIR #1 (งานวัด PO COPAG)
พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นิสิตวิทยาลัยฯ ที่สอบได้ระดับดีเยี่ยม ในการเข้าทดสอบความรู้ความสามารถของนิสิตนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU IT/English Exit-Exam) ประจำปี 2561
COPAG ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมบริหาร COPAG 15 ปี แห่งฐานรากเพื่อรากฐานของสังคม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับ รศ.สีดา สอนศรี
สัมมนา 200 ปีชาตกาล คาร์ล มาร์กซ์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรม”
COPAG จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ MSU Freshy Girls 2018
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ และโครงการการจัดการวิพากษ์การวิจัย คณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561
15 ปี COPAG ความทรงจำดี ๆ จากฐานราก สู่การพัฒนารากฐานของสังคม
การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
การบรรยายพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมือง ครบรอบ 15 ปี “COPAG 15 ปีแห่งฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2561
วิทยาลัยการเมือง ร่วมงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ อบรมการเขียนหนังสือราชการ
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
COPAG จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
COPAG จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
โครงการนักรัฐศาสตร์กับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน : โคกโก่งโมเดลสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง วิพากษ์เนื้อเพลงผ่านทฤษฎี”
COPAG จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ ปลูกป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชุมชน
COPAG ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มมส ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
COPAG สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561
COPAG จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ระยะปลายน้ำ
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ ในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียติเป็นอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2561
COPAG จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2560
COPAG ประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 3/2560 “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน”
โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 “Inspiration : สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน”
COPAG ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561
การเรียนรู้ชุมชนและการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อการบริการชุมชน
COPAG ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561
COPAG สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รอบที่ 2/2561
COPAG จัดอบรม “การพัฒนาทักษะนักรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑: ทักษะในด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักรัฐศาสตร์”
COPAG ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รับบริจาคโลหิต ประจำเดือน เมษายน 2561
โครงการเสวนาวิชาการบทบาทผู้นำนิสิต นักศึกษา ต่อการพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
COPAG จัดการบรรยายพิเศษ “สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน” ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกงานวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
COPAG ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
COPAG จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง "การปกครองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติของไทย"
COPAG จัดอบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์”
COPAG ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561
COPAG ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561
ปาฐกถาทางวิชาการในวาระ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล “หัวข้อ ขบวนการชาวนาชาวไร่ : สถานภาพ องค์ความรู้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน”
COPAG คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 1  
คณบดีฯ แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัล “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  
COPAG เข้าร่วมโครงการ MSU English Exit Exam ครั้งที่ 2/2560
คณบดีฯ ติดตามการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดสีดา สอนศรี เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
โครงการ อบรม “การใช้โปรแกรม iThesis ในการดำเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา”
โครงการ “ธรรมะบรรยายสำหรับนักบริหารจัดการภาครัฐ”
นิสิตวิทยาลัยฯ นำทีมนักกีฬายูโดคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 
คณบดีฯแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์ฯ งานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสาน 8
COPAG ชนะเลิศการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 3”
COPAG แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพกับคณะและหลักสูตร
COPAG เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”
การประกวดหนังสั้น ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประกวดภาพถ่าย ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 15 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
โครงการ วิทยาลัยการเมืองฯร่วมใจบริจาคโลหิต
โครงการสมาธิเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ รุ่นที่2
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
COPAG ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
COPAG ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
นิสิต บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
นิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ รางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2560
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2560
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ครบรอบ ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง “รัฐศาสตร์ฐานราก เพื่อรากฐานของสังคม”
พิธีเปิดห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ และห้องจำลอง ดาวเรือง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ๑๔ ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560
COPAG อบรมการเขียนรูปแบบบทนิพนธ์ผ่านโปรแกรม iThesis
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพันธิวา สนิทนิตย์
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค ระดับอุดมศึกษา
COPAG ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
COPAG บายศรีน้องใหม่ และพิธีปิดประชุมเชียร์
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา)
โครงการเสวนาความรู้ "ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ"
ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชร เหมวัชรสุวรรณ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
COPAG รับน้องประชุมเชียร์ 2560
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
COPAG จัดโครงการ “รับน้องอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิ”
COPAG สรุปโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปี 2560
COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต)  
COPAG ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา มมส ประจำปี 2560
COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จัดโครงการ “Wonderland of Justice : ชีวิต คุณค่า และราคา”
โครงการ KM การวิจัย การเขียนและการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ COPAG
COPAG สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2560
COPAG สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ระบบกลาง Admissions ปีการศึกษา 2560
COPAG : ร่วมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
โครงการอบรมการวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต"
COPAG : จัดประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2560
COPAG : จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศฝึกงานนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 3/2559
COPAG จัดงาน “ฮักแพง เบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง” ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560
COPAG จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”  
COPAG จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการบริการจัดการวันฮูปแต้ม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปี 2560
COPAG บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการบริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2560
COPAG จัดโครงการเสวนาอนาคตสังคมไทยในวาทกรรมการปฏิรูป “การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม”
COPAG ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มมส ประจำปี 2560
COPAG จัดงานเสวนา “กระบวนทัศน์และกรณีศึกษาของนโยบายสาธารณะ แนวปรึกษาหารือ”
COPAG สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
COPAG SPECIAL TALK SERIES No.8 “โครงการสัมมนาอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้แนวคิดการจัดตั้ง ควบรวม และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน จัดประชุมย่อยชาวบ้านดงบัง เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ผอ.สำนักวิทยบริการ มมส แสดงความยินดีแก่คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามเรียง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
COPAG รณรงค์ประหยัดพลังงานในสำนักงานฯ
อธิการบดี มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนิสิต
COPAG เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
COPAG เข้าร่วมโครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบบุคลากร ระยะที่ 1
มองการพัฒนา COPAG ผ่านรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี
พิธีรับส่งมอบงานคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส
COPAG จัดการบรรยายพิเศษ (COPAG SPECIAL TALK SERIES No.7) "ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชีย-ยุโรป การประชุมอาเซม" และโครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 
COPAG จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิจัยและศึกษาบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมหลังเปิดประชาคมอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา
COPAG จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
COPAG จัดกิจกรรมสิงห์บริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
COPAG จัดกิจกรรมค่ายลูกสิงห์ทำประโยชน์เพื่อสังคม ครั้งที่ 7
COPAG ร่วมงานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
COPAG สอบสัมภาษณ์โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
COPAG สรุปโครงการ English Club by Teacher Matthew รุ่นที่ 1
ประกาศแนวปฏิบัติในการแต่งกายและการจัดทำเสื้อหรือเครื่องแบบของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
รศ.สีดา สอนศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีฌาปนกิจศพ คุณยายแดะ ผลเจริญ  
COPAG ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่จริง
COPAG จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
COPAG ร่วมกับ กลุ่มเสรีมวลชลเพื่อสังคม จัดโครงการค่ายสิทธิมนุษยชน “ฅน”: โรบอต แมชชีน เคารพเขาเท่ากับเคารพเรา
COPAG จัดกิจกรรมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากทุนวัฒนธรรมฮูปแต้มมหาสารคาม ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “สานทุนวัฒนธรรม ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2
COPAG รับโล่รางวัลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
COPAG มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG : ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
COPAG : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมใจถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศ
COPAG : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
COPAG : วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี มมส 2559 และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม (ยอดมุข)
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต ร่วมเสวนาทางวิชาการ COPAG Seminar Series ครั้งที่ 4 "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2016 : ผลกระทบต่อประเทศไทย"
COPAG จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา วงรอบปีการศึกษา 2558
COPAG จัดโครงการ “การเมืองสิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม”
สิงห์ COPAG คืนถิ่นครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มอบของที่ระลึกขอบคุณชาวชุมชนบ่อแก-บ่อทอง
COPAG เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
COPAG จัดโครงการ English Club by Teacher Matthew 
COPAG รับโล่รางวัลการประกวดผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 12
COPAG จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) “การสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร”
งานวินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2559
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
COPAG เตรียมความพร้อมทางวิชาการ “แนะแนวเส้นทางการรับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอ” ครั้งที่ 3
COPAG จัดโครงการผู้นำศิษย์เก่าแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ
COPAG จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 “ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
บรรยายพิเศษ COPAG Special Talk Series เรื่อง "การปฏิรูปการเมืองใหม่กับค่านิยมของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลง" วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ จันทรวงศ์
นิสิต COPAG คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2016 
COPAG จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง”
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 13 ปี
COPAG จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา
COPAG RESHY BOY&GIRL 2016
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สิงห์น้ำตาล 14
COPAG ร่วมกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช จัดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต”
COPAG รับน้องประชุมเชียร์ 2559
COPAG รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อยจากสำนักตรวจสอบภายใน 2559
การประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2559
การประชุมบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 2/2529
COPAG ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สานสายใยผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
COPAG รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2558
COPAG ร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ASEAN MOBILITY PROGRAM FOR COPAG STUDENTS โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ UP (University of the Philippines)
COPAG จัดโครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ