เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2562
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ขยายเวลาการดำเนินโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จางบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก งบประมาณ 2561
ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ปี 2561
ขยายการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 61 (คณจารย์และเจ้าหน้าที่)
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์หรือ UMAP ประจำปี2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ งบประมาณปี 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย ปี 2560
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559 สำหรับปริญญาโท
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2559
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยตามโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ปี 2559 หมดเขต 8 กันยายน 2558 ค่ะ
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า)
ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ ASEAN Expert
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ประจำปี 2558
ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย (นิสิตระดับปริญญาโท) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 รับตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รอบ ๒)
ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัย งบประมาณปี 2557 (ปริญญาโท)
สัญญาในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2557
ขอขยายระยะเวลาเปิดรับหัวข้อเสนอทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ทุน (Technology Grants) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
ประชาสัมพันธ์โครงการสนุบสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท (สกว.)