เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
The 1st Leadership ans Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018
โครงการ UMAP Program A&B 2018 (for Spring Semester 2019)
การประชุม the 6th ASEF Rectors' Conference and Students' Forum (ARC6)
​ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Community University Engagement Journal (CUE-J)
งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ The 12TH Malaysia International Genetics Congress (MiGC12)
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Nation-Building 2017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) รุ่นที่ 2
การสร้างประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบมรมหลักสูตรพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2