เมนูหลัก > COPAG NEWS

 
 
COPAG ชนะเลิศการตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ งานประเพณีเครือข่ายสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
ดร.พบสุข ช่ำชอง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง) ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อศิษยเกาวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ บุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอําเภอ) ประจําป 2559
นิสิต COPAG รับมอบทุนการศึกษาจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43
นิสิต COPAG ได้รับรางวัล คนดีศรี มมส ในวันคล้ายวันสถาปนา 48 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
COPAG MSU ได้รับรางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14