เมนูหลัก > รับสมัครทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง: ประเภททุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 

รับสมัครทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง: ประเภททุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สมัครทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง: ประเภททุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิตตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตอย่างเคร่งครัด
4.ได้รับผลกระทบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
5.เป็นผู้มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
6.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนในปีการศึกษาใด ๆ ในปีการศึกษา 2562 (ยกเว้น กยศ.)
 
 
เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 พค.2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox : facebook กิจการนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. คลิ๊ก
โทรศัพทย์ 043-754317 ติดต่อฝ่ายพัฒนานิสิต
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-04-23
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 230420_041533.pdf <<