เมนูหลัก > ประกาศ : ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง เพื่อช่วยเหลือแก่นิสิต ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
 
 

ประกาศ : ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง เพื่อช่วยเหลือแก่นิสิต ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนการศึกษา

      1. ให้นิสิตปริ้นใบสำคัญรับเงิน แล้วกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย >>ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน<<

      2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

      3. แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  จำนวน 1 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง

      4. แล้วส่งกลับมายังวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ :

               ถึง... ฝ่ายพัฒนานิสิต (ทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง)

               วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

       5. วิทยาลัยฯ ทำการตรวจสอบ/เบิกจ่ายทุนการศึกษาด้วยการโอนเข้าบัญชี

     

      >>อ่านรายละเอียด/ตรวจสอบรายชื่อ<<

 

** หมายเหตุ ให้นิสิตส่งเอกสารกลับมายังวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-05-26
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 260520_085729.pdf <<