เมนูหลัก > การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี COPAG รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

 
 
 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี COPAG รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2564

โครงการ “COPAG รอบ 4  รับตรงอิสระ” 

-------------------------------------------

           วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พิจารณารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  COPAG รอบ 4  รับตรงอิสระ”  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา  2564  รายละเอียดดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา

           หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษา คือ  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  จำนวน 3 หลักสูตร

ลำดับ

หลักสูตร/สาขา

จำนวน (คน)

1

ร.บ. การเมืองการปกครอง

20

2

ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

20

3

ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

10

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำในแต่ละสาขาวิชากำหนด ดังนี้

               1.1 ร.บ. การเมืองการปกครอง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

               1.2 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

               1.3 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

           2. กรณีป็นผู้ที่เคยศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และเป็นผู้ที่

ไม่เคยกระทำความผิดวินัยตลอดเวลาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           3. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หรือหากได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว จะต้องสละสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

           4. นอกเหนือจากนี้  ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา  2564

 

วิธีการสมัคร

           สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไชต์ http://copag.msu.ac.th/Tcas4  เท่านั้น ในวันที่  2 – 7  มิถุนายน  2564 

หลักฐานการสมัคร (แนบมาพร้อมการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)

           1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ 1-ป / ปพ 1) 6 ภาคเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด  (กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  6)

           2. ใบแสดงผลการเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ออกโดยกองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (กรณีเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

           3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวก  แว่นตาดำและถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน

 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “COPAG รอบ 4  รับตรงอิสระ”

วัน / เดือน / ปี

รายละเอียดกิจกรรม

27  มิถุนายน  2564

ผู้สมัครสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไชต์  http://copag.msu.ac.th/Tcas4

9  มิถุนายน  2564

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

“COPAG รอบ 4  รับตรงอิสระ”

11  มิถุนายน  2563

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี “COPAG รอบ 4 รับตรงอิสระ” ผ่านระบบ เว็บไซต์ http://www.copag.msu.ac.th

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           1. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นผู้พิจารณาผู้สมัครและ      มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

           2. ถ้าผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว  ในวันเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์

           3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา  ถือเป็นอันสิ้นสุด

 

หมายเหตุ

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ / นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง / นายศักดา  ดุระยับ  ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

หมายเลขโทรศัพท์  043-754317  หรือ  043-754333-40  ต่อ  3740  ในวันและเวลาราชการ


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-05-31
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 010621_113226.pdf <<