เมนูหลัก > COPAG กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

 
 
 

COPAG กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเส้นทาง EdPEx วิทยาลัยการเมืองการปกครอง “การกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๖” ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารองค์กร ได้แก่ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยคณบดีฯ ประธานหลักสูตรฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การกำหนดวิสัยทัศน์ การจัดทำกลยุทธ์และการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ และออกแบบระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนงานและคนในองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มา : งานนโยบายและแผน
ข่าว : งานสื่อสารองค์การวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-11-29
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล