เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย ปี 2560

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้วิทยาลัย ปี 2560

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีลักษณะการวิจัย ๕ ประเภท ได้แก่

               ๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ

               ๒. การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาแนวคิดต่างๆ หรือสำรวจองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

               ๓. การวิจัยเพื่อประยุกต์ ซึ่งเป็นการวิจัยที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อนำมาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี โดยเฉพาะโครงการแบบมีส่วนร่วมของส่วนร่วมของชุมชุนและท้องถิ่นชุมชน หรือโครงการตาม

        แนวพระราชดำริ

               ๔. การวิจัยเพื่อบูรณาการที่เกิดจากการเชื่อมโยงหลายสาขาวิชาให้เกิดองค์รวมในการสังเคราะห์

               ๕. เงินอุดหนุนวิจัยสถาบัน

                ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ) และลูกจ้างชั่วคราว เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน และไม่ค้างการปิดโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หรือปีงบประมาณอื่น ซึ่งให้แสดงเนื้อหาการวิจัยพอสังเขปตามแบบฟอร์ม วจ-วปค.๐๑  แนบบันทึกข้อความพร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม วจ-วปค.๐๑ จำนวน ๓ ชุด มายังฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2016-11-02
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 021116_034132.pdf <<