เมนูหลัก > ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ งบประมาณปี 2560

 
 
 

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ งบประมาณปี 2560

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาและเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีลักษณะการวิจัย ๒ ประเภท ได้แก่

๑.   การวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท

๒.   การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท

                ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษาที่สนใจขอทุนสนับสนุน  ซึ่งผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว หรือ ผ่านการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ และได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตามแบบฟอร์ม COPAG-โท.๐๑ โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๓ ชุด มายังฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2016-11-02
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 021116_034645.pdf <<