เมนูหลัก > แจ้งการเผยแพร่แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(TS2) และแบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (TS4) กรณี เพิ่มกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัย และแนวปฏิบัติฯ

 
 
 

แจ้งการเผยแพร่แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(TS2) และแบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (TS4) กรณี เพิ่มกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัย และแนวปฏิบัติฯ


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-03-30
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 300317_084214.pdf <<