เมนูหลัก > การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

 
 
 

การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลจากวิทยาลัยฯ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

               1. ประเภทความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน

               2. ประเภทวิชาการ/วิจัย

               3. ประเภทสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

 

 

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของศิษย์เก่าที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่

 

               1. เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

               2. เป็นผู้ประพฤติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

               3. เป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดี ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง

 

               4. เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมและทำคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               5. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่กระทำด้วยความประมาท

 

 

           ดังนั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอเชิญช่วนให้เสนอชื่อศิษย์เก่าที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่

             1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่

             2) ศิษย์เก่าจำนวน 3 คนขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกันหรือศิษย์เก่ายื่นเสนอประวัติตนเอง

             3) คณะกรรมการสามารถเสนอผู้สมควรได้รับรางวัล

            ทั้งนี้ให้ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 และขอให้ส่งไฟล์ประวัติและผลงานที่เป็นไฟล์ Word มาให้เพิ่มเติมที่อีเมล์ marut.b@msu.ac.th ด้วย โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2560

 

รายละเอียดข้อมูล สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต โทร 06-4319-5522

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.copag.msu.ac.th ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 

 

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-08-03
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 070817_021125.rar <<