เมนูหลัก > โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ (ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017)

 
 
 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ (ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ (ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทราบถึงโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานคู่สัญญา สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ และช่วยให้บรรลุสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับ
การยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 043-754241 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-08-24
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล