เมนูหลัก > หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 นี้)

 
 
 

หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 นี้)


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-09-05
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 050917_095031.pdf <<