เมนูหลัก > COPAG ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561

 
 
 

COPAG ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ครั้งที่ 1/2561 โดยประชุมร่วมกับผู้แทนสภาคณาจารย์ นิติกร บุคลากรทุกส่วนของมหาวิทยาลัยและตัวแทนนิสิต เพื่อดำเนินการเรื่องมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และกำกับดูและติดตามให้ดำเนินมาตรการป้องกัน โดยจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-05-08
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล