เมนูหลัก > โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 “Inspiration : สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน”

 
 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 “Inspiration : สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยฯ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 “Inspiration : สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน” ขึ้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญจงสมชัยคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยอาจารย์กันตา วิลาชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร และได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนเดช ทพิยอภิชยากุล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำในยุคใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน” มีคณาจารย์บุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 40 คน

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี เห็นคุณค่าดีๆของตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง และพาตัวเองมองเห็นเป้าหมายในอนาคต เป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างสุขให้ตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียด และมีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว และเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์ และกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-05-11
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล