เมนูหลัก > COPAG จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2560

 
 
 

COPAG จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-207 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานิสิตฯ จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดย อาจารย์จินตนา เมืองแมน รองคณบดีฯฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากร และเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายกัมปนาท อาชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มมส เป็นวิทยากรภาคเช้าบรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตและการนำไปใช้” นางสาวนภาพร อุดมลาภ นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวจุไลรัตน์ ผดุงกิจ นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากรในภาคบ่ายบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม ด้านการเงินและพัสดุ” ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำกลไกการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการของนิสิต

 

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-05-31
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล