เมนูหลัก > COPAG จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

 
 
 

COPAG จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 (The PA workshop for 21st Century Students) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์ (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส) อาจารย์ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอาจารย์ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์ (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส) เป็นวิทยากร

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาดังนี้
- แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ที่น่าสนใจของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
- โอกาสสำหรับการรับทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนจากวิทยากร

 

ทั้งนี้มีบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 400 คน


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-07-11
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล