วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     
 

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ


1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

 

ดังนั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงขอเชิญชวนให้เสนอชื่อศิษย์เก่า ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่
1) องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2) ศิษย์เก่าเป็นผู้ยื่นเสนอประวัติตนเองหรือถูกเสนอชื่อโดยศิษย์เก่าหรือโครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
3) นิสิตปัจจุบัน บุคลากร และคณาจารย์
สามารถเสนอผู้สมควรได้รับรางวัล ทั้งนี้ ให้บุคคลที่จะประสงค์จะเสนอชื่อขอและยื่นแบบเสนอชื่อ ได้ที่สำนักงานเลขานุการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคาม หรือทางไปรษณีย์แล้วส่งมาตามที่อยู่  โดยดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ http://copag.msu.ac.th/vote หรือยื่นแบบเสนอชื่อออนไลน์ http://copag.msu.ac.th/vote  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (กรณียื่นแบบเสนอชื่อด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ)

 

- Download -
- ประกาศ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
- คู่มือการใช้งานยื่นแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระบบออนไลน์
- แบบฟอร์มประวัติและผลงาน