ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

 

 

              ตามที่  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นั้น
            บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562

            วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
          นายอดิศร สังข์ทอง
          นางสาวเมขลา วุฒิวงศ์

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สนวา
          นายปิยะพงษ์ เพ็งจันทร์
          นายโกเมน จันทะสิงห์

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
          ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชินภักดี
          สิบตำรวจโทภรัณยู มายูร
          นางสาวชนันพร บัวมาศ
          พันตำรวจตรียศวริศ อันทรบุตร
          นายเรืองฤทธิ์ โพธิพรม
          นายวิทยา พันธ์พานิชย์

 

เอกสารแนบ