ศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2559

 

 

 
     
 

นายไพฑูรย์ ปินะถา
อัยการจังหวัดพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 
   
         
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ
ปลัดอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
   
         
  พันตำรวจโท พงษ์เทพ ยลอนันต์
สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาใหญ่
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
   
         
  นายเจษฎากรณ์ รันศรี
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
   
         
  อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
   
         
  ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง
สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น