ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

 

 

              ตามที่  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ตามประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นั้น
            บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

            วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในวิชาชีพ/หน้าที่การงาน
          พันตำรวจเอกณัฏฐชัย  พุดหล้า
          นายชูชาติ  แก่นจำปา
          นางสาวสิริมา  วัฒโน

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย

-

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
-

 

เอกสารแนบ