ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

 

 

             

             วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุมพิจารณารางวัลโดยได้ผ่านความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

             การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปี 2565   จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย

             การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย

             1. ด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             2. ด้านบริหารงานเอกชน (ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารและพัฒนาองค์กรเอกชน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             3. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             4. ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ (ผู้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานมีผลงานทางวิชาการ และ/ หรือ ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ)
             5. ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)
             6. ด้านการเมืองการปกครอง (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการเมืองและการปกครอง มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
             7. ด้านบริหารและจัดการองค์กร (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านบริหารและจัดการองค์กร มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ
             8. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสบความสำเร็จในงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับ รางวัลดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ)
             9. ด้านการต่างประเทศ (ผู้ประสบความสำเร็จในการงานด้านกิจการต่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติหรือ นานาชาติ
             10. อื่น ๆ  (ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ  ที่ไม่อยู่ในข่าย ทั้ง 9 ประเภท)

 

            ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      - นายวิษณุ อาณารัตน์

2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารงานเอกชน

      - ว่าที่ร้อยตรีธีรพงศ์ พันธุ์ศิริ

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม

      - นายทัศนัย ดีล้วน

4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ

      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ

5. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      - พระมหาธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี (โยธาจันทร์)

6. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเมืองการปกครอง

      - นายต่อต้าน อุทัยดา

7. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารและจัดการองค์กร

      - นายสุชาติ บุญหล้า

8. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน

      - นางสาวอมราวดี ศรีตะบุตร

9. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการต่างประเทศ

      - นายสิงหรักษ์ ช่วยหาญ

10. ศิษย์เก่าดีเด่นอื่น ๆ (เสียสละ ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่)

      - ดาบตำรวจสมศักดิ์ ทานะเวช

 

ไฟล์ประกาศ