บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.คมกริช การินทร์ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สังกัด คณะดุริยางคศิลป์ หมายเลขติดต่อ 043-754385 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับนิสิตและอาจารย์ คณะดุริยางคศิลป์ เดินทางไปราชการ ณ วัดอุดมพัฒนาราม บ้านดอนยานาง ตำบลหนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู
           โดยเดินทางไปยัง วัดอุดมพัฒนาราม บ้านดอนยานาง ตำบลหนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู ตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู ระยะทาง 179 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 04:00:00 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 20:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.คมกริช การินทร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกลงรายการไม่ถูก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง