บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.คมกริช การินทร์ ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สังกัด คณะดุริยางคศิลป์ หมายเลขติดต่อ 043-754385 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับส่ง อาจารย์และนิสิต เพื่อเข้าร่วมบรรเลงเพลงพื้นบ้าน พิธีวางศิลาฤกษ์ ประจำปี 2567
           โดยเดินทางไปยัง วัดอุดมพัฒนาราม บ้านดอนยานาง ตำบลหนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู ตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู ระยะทาง 179 กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 04:00:00 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.คมกริช การินทร์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง