บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 09 เมษายน 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการฯ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3732 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับนิสิตและคณะเดินทางไปราชการต่างประเทศ จำนวน 27 คน
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินดอนเมือง ตำบล - อำเภอ - จังหวัด กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 1000 กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เนื่องจากระยะทางเกินกว่า 400 กิโลเมตร จึงขอพนักงานขับรถประจำวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 คนร่วมเดินทางไปพร้อมในครั้งนี้
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง