บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.บริรักษณ์ อินทรกุลไชย ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 3513 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่งบุคคลากร ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
           โดยเดินทางไปยัง เชียงคาน ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.บริรักษณ์ อินทรกุลไชย ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายไพบูรณ์ อาปัดชิง เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง