บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ตำแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3734 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ฯ 4-7 มิ.ย.67 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมโฆษะ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 70 กิโลเมตร
           ในวันที่ 04 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 16:02:00 น. ถึงวันที่ 07 มิถุนายน 2567 เวลา 16:02:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สุธิดารัตน์ ชาวชายโขง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง