บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 07 มิถุนายน 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ตำแหน่ง รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการฯ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3732 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 4371 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อบรรยายและเก็บข้อมูลวิจัยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2567 (กำหนดการยังไม่ชัดเจน ข้อมูลเบื้องต้น)
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น-ด่านชายแดนหนองคาย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 1000 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ.ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอยกเลิก
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง