บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 11 มิถุนายน 2567    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า อาจารย์บรรพจน์ ชทภูนุช ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 091-5575640 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อรับส่งนิสิตและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการการบูรณาการองค์กรความรู้ทางจิตวิทยากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
           โดยเดินทางไปยัง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 19:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ อาจารย์บรรพจน์ ชทภูนุช ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(นายเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง