บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาการสารสนเทศ หมายเลขติดต่อ เบอร์ภายใน 5323, มือถือ 088-5632749 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ เพื่อนำนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 40 คน เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ The 10th National Conference on Information Technology (NCIT2018) และการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ The 3nd International Conference on Information Technology (InCIT2018) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
           โดยเดินทางไปยัง *โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 180 กิโลเมตร
           ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ และนานาชาติ
       
      ลงชื่อ........ น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง