บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 19 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า สิริภา พงษ์แสงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา หมายเลขติดต่อ 0885717247 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ งานโครงการอาสาล่าฝัน ตามล่าหายักษ์ในตำนาน รุ่นที่ 16
           โดยเดินทางไปยัง แหล่งขุดค้นภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบล ดินจี่ อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร
           ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:47:00 น. ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10:47:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ สิริภา พงษ์แสงทอง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง