บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ไชยมนู กุนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 095-6475235 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับส่ง เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) และพระสงฆ์ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 9 รูป ในโครงการ ย้อนรอยสิงห์ คืนถิ่นราชสีห์ 15 ปี การเมืองการปกครอง เอกการเมืองการปกครอง
           โดยเดินทางไปยัง วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา (วัดหลวงพ่อมนูญ) ตำบล โคกพระ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 12 กิโลเมตร
           ในวันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ไชยมนู กุนอก ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง