บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 25 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขติดต่อ 0950491493 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่งบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ประจำภาคต้น) ปีการศึกษา 2561
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมภูแก้ว รีสอร์ท ตำบล แคมป์สน อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะเดินทางโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวพนักงานขับรถยังไม่ชำนาญเส้นทาง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจึงไม่อนุมัติการใช้รถในวันและเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง