บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 083-6675082 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการโบราณคดีประวัติศาสตร์สัญจร : ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
           โดยเดินทางไปยัง ด่านชายแดนช่องจอม ตำบล - อำเภอ อำเภอกาบเชิง จังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10:11:00 น. ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง