บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 ตุลาคม 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์ ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 088-9934331 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถยนต์กระบะ 4 ประตู กค 9095 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ขนย้ายนั่งร้านเวทีสำหรับจัดงาน ณ ห้อง D-411 ภายใต้โครงการ PO COPAG FAIR # 1 (งานวัด PO)
           โดยเดินทางไปยัง บ้านดอนเวียงจันทร์ ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง 3 กิโลเมตร
           ในวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15:00:00 น. ถึงวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายหนูกัน สุ่มมาตย์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง