บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า จีราวรรณ บุญคำภา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง หมายเลขติดต่อ 3744 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ ใช้เพื่อต้อนรับผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายภายใต้โครงการ Inbound เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งการไปรับ-ส่งสนามบิน โรงแรม-วิทยาลัยฯ และการดำเนินทางพาชมวัฒนธรรมอีสานของจังหวัดมหาสารคาม
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น-มหาสารคาม โรงแรม-วิทยาลัยฯ และเที่ยวชมวัฒนธรรมอีสานภายในจังหวัดมหาสารคาม ตำบล - อำเภอ - จังหวัด มหาสารคาม ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:35:00 น. ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10:35:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ จีราวรรณ บุญคำภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง