บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ธวัชชัย ป้องศรี ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด PO หมายเลขติดต่อ 0898473435 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการบริการวิชาการ "โครงการเสรีชนพลเมืองกับการรับใช้สังคมว่าด้วย 'ค่ายเพศ กู มึง เราเป็นคน'"
           โดยเดินทางไปยัง ร.ร.วังม่วงพิทยาคม ตำบล ต.บ้านม่วง อำเภอ อ.สังคม จังหวัด หนองคาย ระยะทาง - กิโลเมตร
           ในวันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05:00:00 น. ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ เนื่องจากมีจำนวนนิสิตผู้ดำเนินโครงการเกินจำนวนที่่่นั่่่่งที่รถบัสซึ่งได้รับอนุมัติให้ใช้รถได้ก่อนหน้านี้จะรองรับได้จึงขอใช้รถตู้เพิ่มอีกหนึ่งคันครับ
       
      ลงชื่อ........ ธวัชชัย ป้องศรี ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง