บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นงลักษณ์ พุ่มม่วง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน สังกัด วิทยาลัยการเมืองกาาปกครอง หมายเลขติดต่อ 3716 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถตู้ 12 ที่นั่ง นข 1585 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ รับและส่ง รศ.สีดา สอนศรี ในการมาเข้ารับปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์กับทางมหาวิทยาลัย
           โดยเดินทางไปยัง สนามบินขอนแก่น - มมส. ตำบล อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 100 กิโลเมตร
           ในวันที่ 01 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11:00:00 น. ถึงวันที่ 01 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นงลักษณ์ พุ่มม่วง ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายสมจิตร สารมาคม เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง